Undersökning: vad prioriterar blivande studenter i valet av studentstad?

 

Vad är viktigt när blivande studenter väljer vilken stad de ska studera i? Blivande studenter bryr sig till exempel mycket om goda karriärmöjligheter och bra kommunikationer. Hur kan du som utbildningsanordnare anpassa din marknadsföring och visa att staden som din skola ligger i uppfyller studenternas krav?

Enligt studentum.se:s användare kan det vara lika svårt att välja var man ska plugga som vad. Under hösten har vi därför tagit fram en topplista över Sveriges 10 bästa studentstäder för att hjälpa blivande studenter att välja var de ska studera. Topplistan är baserad på en undersökning som utfördes bland användare på studentum.se under hösten 2020 och antalet respondenter var 1155.

I undersökningen bad vi användare att välja de tre viktigaste parametrarna för dem i valet av studentstad. Den här artikeln innehåller insikter och analyser som är framtagna genom att isolera olika grupper bland respondenterna baserat på angiven ålder, kön och studiestatus. De olika grupperna är:

      Kön       Ålder       Studiestatus
 • Kvinna
 • Man

 

 

 • 15-17
 • 18-20
 • 21-25
 • 26-30
 • 31-44
 • 45+
 • Jag ska börja studera på eftergymnasial nivå
 • Jag studerar just nu på eftergymnasial nivå
 • Jag har studerat på eftergymnasial nivå och planerar att börja studera igen
 • Jag är klar med mina studier


Karriärmöjligheter blir viktigare ju äldre målgruppen är

Karriärmöjligheter var den parameter som var viktigast för alla respondenter i undersökningen, men vi kan se några skillnader mellan kön, ålder och studiestatus. 75 procent av männen valde karriärmöjligheter som en av de tre viktigaste parametrarna i valet av studentstad, medan siffran för kvinnor var 73 procent. 

När det gäller ålder var karriärmöjligheter viktigare ju äldre respondenterna var. Allra viktigast var det för åldersgruppen 31–44 där hela 82 procent valde karriärmöjligheter som en av de viktigaste parametrarna. Det kan finnas flera anledningar till att karriärmöjligheter blir viktigare med åldern men en förklaring är att man som blivande student är på en annan plats i livet när man är 30–40 än när man är runt 20.

Karriärmöjligheter är viktigt för samtliga grupper, men är allra viktigast för de som har studerat tidigare och ska börja studera igen (80 procent). Parametern var minst viktig för gruppen som ska börja studera (69 procent), vilket kan bero på att vissa blivande studenter har mer fokus på utbildningen än karriären som kommer efter. 

Kvinnor rankar bra kommunikationer högre än män

Att studentstaden har bra kommunikationer värderas högt av samtliga svarsgrupper och är den tredje viktigaste parametern totalt i undersökningen. Analysen visar att goda kommunikationer är något viktigare ju äldre respondenterna är, med undantaget att det anses vara allra viktigast i åldersgruppen 31–44. Där väljer 59 procent av respondenterna goda kommunikationer som en av de viktigaste parametrarna i valet av studentstad, jämfört med 56 procent av totala antalet respondenter. I linje med detta är kvaliteten på stadens kommunikationer en särskilt viktig faktor bland de som redan har studerat på eftergymnasial nivå och planerar att återuppta sina studier. 

Analysen visar även att kvinnor tenderar att värdera goda kommunikationer högre än män. I undersökningen rankade 58 procent av de kvinnliga respondenterna den här parametern bland de tre viktigaste, jämfört med 45 procent av de manliga.

Unga bryr sig mest om studentlivet 

Studentlivet är totalt sett den femte viktigaste parametern i valet av studentstad, enligt undersökningen. Studentlivet är en avsevärt mycket mer populär faktor för respondenterna i de yngre åldersgrupperna, bland de som redan studerar eller ska börja studera. Respondenter i 18–20-årsåldern utgör den åldersgrupp som är mest intresserad av att ha ett rikt studentliv i sin studentstad. I den här åldersgruppen rankar studentlivet på plats nummer två, bara karriärmöjligheter rankar högre. Över hälften av 18–20-åringarna valde studentlivet som en av de tre viktigaste parametrarna, jämfört med drygt en fjärdedel av samtliga personer som deltog i undersökningen.

Hur viktigt tycker blivande studenter att kort bostadskö egentligen är?

Att hitta bostad är viktigt för många studenter, men det var en parameter som inte var lika viktig som vi först trodde, 25 procent av alla respondenter väljer den som en av de tre viktigaste i valet av studentstad. Vi ser ingen skillnad mellan könen, män och kvinnor tycker kort bostadskö är lika viktigt. Däremot kan vi se att det skiljer sig åt mellan åldersgrupperna. Kort bostadskö är allra viktigast för åldersgrupperna 15–17 och 18–20 (30 procent) och blir mindre viktigt ju äldre målgruppen är. Vi kan se samma mönster vad gäller studiestatus, kort bostadskö är viktigast för de som ska börja studera och minst viktigt för de som ska återuppta sina studier.

Möjlighet till extrajobb – viktigare ju äldre studenterna är

Att kunna jobba extra under sin studietid rankas enligt undersökningen som det tredje viktigaste en studentstad kan erbjuda. Analysen av undersökningen visar en trend där möjlighet till extrajobb anses allt viktigare för respondenterna ju högre upp i åldersgrupperna vi tittar. I snitt anser 37 procent att extrajobb är en av de tre viktigaste parametrarna för en studentstad, i den äldsta åldersgruppen (45+) är siffran 48 procent.

Bland män och kvinnor ser fördelningen relativt jämn ut, kvinnor rankar extrajobb lite högre än män, med 41 procent jämfört med 38 procent.

Praktikplats är viktigare för den äldre målgruppen

Att göra praktik är ett väldigt bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden och därför är det inte så förvånande att 32 procent av respondenterna svarar att utbudet av praktikplatser är viktigt i deras val av studentstad. Det är en viss skillnad mellan könen, 37 procent av kvinnorna tycker att möjlighet till praktikplats är viktigt jämfört med 30 procent av männen.

Praktikplats är allra viktigast för de äldsta målgruppen, 31–44 (47 procent) och 45+ (50 procent), men det är även viktigt för gruppen 26–30 (40 procent). Utbudet av praktikplats är minst viktigt för åldersgruppen 18–20 (18 procent).

Sport- och fritidsaktiviteter är viktigare för män i valet av studentstad

Utbudet av sport- och fritidsaktiviteter var en av parametrarna som mindre viktig i valet av studentstad bland respondenterna (20 procent). Det skiljer sig dock ganska mycket åt mellan könen, 27 procent av männen valde parametern som en av de tre viktigaste jämfört med 16 procent av kvinnorna. När man tittar på studiestatus är sport- och fritidsaktiviteter viktigast för de som studerar idag och de som ska börja studera. Vad gäller ålder är sport- och fritidsaktiviteter viktigast för de som är 18–20 år (27 procent) och minst viktigt för de som är över 45.

De äldsta och yngsta vill gå master- & forskarutbildningar

Att studentstaden erbjuder utbildning på master- och forskarnivå hamnar på plats nummer åtta över de nio viktigaste parametrarna, med 16 procent av de totala rösterna. Naturligt för parametern är att den främst är aktuell för de som redan studerat på eftergymnasial nivå och planerar att börja studera igen, och baserat på respondenternas studiestatus är det i den svarsgruppen parametern är mest populär. Däremot visar analysen av åldersgrupperna att möjlighet till master- och forskarutbildning är viktigast enligt de yngsta (15–17 år) och näst viktigast bland de äldsta (45+). I de här åldersgrupperna har en fjärdedel respektive en knapp femtedel lagt en röst på parametern.

Enligt analysen finns ingen större skillnad mellan mäns och kvinnors intresse av master- och forskarutbildningar (16 procent respektive 17 procent). Men sett till den totala rankningen baserat på kön tappar master- och forskarutbildningar en placering bland männen och hamnar enligt den svarsgruppen på plats nio. 

Kultur och event är viktigast för de som studerar just nu

Kultur och event var den parametern som var minst viktigt för alla respondenter i undersökningen (16 procent). Parametern är viktigare för män (19 procent) än för kvinnor (14 procent). Kultur och event är mest intressant för den yngsta åldersgruppen (22 procent) samt de som studerar just nu (20 procent). 

Anpassa din marknadsföring efter målgruppens prioriteringar

Med insikterna från den första delen i artikeln vill vi nu visa hur du som utbildningsanordnare kan utnyttja fördelarna med staden som din skola ligger i. Hur kan du rida på vågen “Sveriges bästa studentstad!”?

 • Finns din stad med på topplistan – Grattis! Då är det bara att referera till utmärkelsen och lyfta de fördelar som tas upp med staden!

 • Finns din stad inte med på topplistan – Misströsta inte! Det finns fördelar med alla städer. Lyft det som är unikt med just din stad, till exempel bra utbud av sport- & fritidsaktiviteter eller kort bostadskö.

 • Ligger din skola inte i en storstad? Utnyttja närheten till större städer och nämn till exempel att det finns bra karriärmöjligheter i en närliggande stad!

 • Vill du rekrytera studenter från en viss målgrupp? Utnyttja de insikter som vi presenterat ovan. Vill du till exempel nå kvinnliga studenter ska du påtala att det finns bra kommunikationer i staden, vill du nå yngre studenter ska du presentera studentlivet i staden och vill du nå de som ska yrkesväxla ska du fokusera på karriärmöjligheter efter studierna.


Se hela topplistan här

 

 

Denice Karlsson

Digital Content Editor